Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CBGV,NV Thủ đô năm 2019

Thứ tư, ngày 20 tháng 2 năm 2019 | 17:38
Share

39 Shares

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 25/01/2019 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô năm 2019, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CBGV,NV Thủ đô năm 2019 với những nội dung sau:

      I. Mục đích yêu cầu

     1. Tiếp tục và triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, của thành phố Hà Nội, của tổ chức Công đoàn tới các cấp công đoàn và đội ngũ CBGV,NV công đoàn cơ sở trực thuộc.

     2. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ CBGN,NV; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ trong các đơn vị gắn với việc thực hiện các chương trình trọng tâm của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, kế hoạch triển khai thi hành Luật của UBND Thành phố.

     3. Việc phổ biến giáo dục pháp luật phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đổi mới, lấy người lao động làm trung tâm, được triển khai tới đông đảo CBGV,NV tại các đơn vị tham gia, kết hợp với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh.

     II. Đối tượng

     Là cán bộ, giáo viên, nhân viên các công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn Thành phố.

     III. Nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục

     1. Nội dung

    + Tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn như: Bộ Luật Lao động (sửa đổi) năm 2012, Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2012, Luật BHXH, BHYT, Bộ Luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật bảo vệ môi trường, Luật an toàn vệ sinh lao động, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Thủ đô,…

    + Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, các văn bản pháp luật mới ban hành; các Điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; các chủ trương,  chương trình công tác của Thành ủy, HĐND, UBND liên quan kỷ cương hành chính, trật tự văn minh đô thị, chuẩn tiếp cận pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa,  không có tệ nạn ma túy, mại dâm trong CBGV,NV.

    + Về chủ đề năm 2019 của Thành phố “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, Chủ đề năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, tuyên truyền sâu rộng 02 bộ quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng của UBND Thành phố, …

     + Tiếp tục tuyên truyền phổ biến, giới thiệu các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến doanh nghiệp và CNVCLĐ; Tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương hiệu lực từ 14/01/2019, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu, pháp luật về cộng đồng ASEAN, …

     2. Hình thức

     Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động và các CĐCS như:

    + Tuyên truyền thông qua các hội nghị hội thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh, bảng tin, cấp phát tài liệu, thông qua hội nghị tọa đàm, hội thảo, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền miệng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; Hội thi tìm hiểu, thi trắc nghiệm, thi viết, hội thi sân khấu hóa, …

    + Tổ chức các điểm tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật tại các khu công nghiệp, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tại các doanh nghiệp.

    + Nâng cao hiệu quả sử dụng các tủ sách pháp luật tại các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ tự quản khu nhà trọ công nhân. Quan tâm, tiếp tục đầu tư trang bị, cập nhật thêm các đầu sách pháp luật mới, nhằm nâng cao chất lượng hệ thống tủ sách pháp luật các cơ sở.

    + Phối hợp với cơ quan liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình thực hiện các chính sách, pháp luật, xử lý các vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

    + Tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp và phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

    + Tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật, Hội diễn, Hội thi sân khấu hóa, Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thu hút đông đảo CBGV,NV tham gia.

    IV. Tổ chức thực hiện

    1. Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội

    Xây dựng, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho người lao động tới CBGV,NV công đoàn cơ sở trực thuộc.

    2. Công đoàn cơ sở trực thuộc.

    - Căn cứ kế hoạch của Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội và tình hình thực tiễn tại đơn vị, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến đội ngũ CBGV,NV.

    - Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CBGV,NV về Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trước ngày 15/11/2019.

Tệp đính kèm:

/data/data/files/_Data_hnedu_hanoi_Attachments_C%c3%b4ng%20%c4%91o%c3%a0n%20Ng%c3%a0nh_congdoan_02-KH-CDGD(1).pdf

Ý kiến bạn đọc